Spokesperson

Name:Rofic Ko
E-mail: ir@e-lead.com.tw
TEL:886-4-7977277

Acting Spokesperson

Name:Thomas Lu
E-mail: ir@e-lead.com.tw
TEL:886-4-7977277